# (bogdomkantoor) 2005-2-16 20:47:17


Hetgeen verwacht werd is gebeurd: enkele hoogvolatiele pampers zijn verdwenen. We kunnen er alleen maar achter raden wie de eerder besproken stukken ontvreemd heeft vanuit hun rondslingerende status. Nonkel Van Grauwel heeft een notie ingediend tot het oprichten van een comité dat als functie heeft het aanwijzen van de leden van een comissie die de missende stukken moet opsporen en hercatalogiseren. Wie weet echter wat voor onheil in de tijd die nodig is om de pampers op te sporen kan geschieden? Smekes had bijna een memo laten circuleren met de vraag of er een comité van doen was om ook deze laatste kwestie op te lossen, maar hij zag op tijd aan de aangezichten van zijn medekameraadschappen dat er niet echt nog draagkracht was voor zulke bureaucratische move.

Google